Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  thép
  a steel sword blade
  lưỡi kiếm bằng thép
  sự sản xuất thép; ngành thép
  the steel areas of the north
  các vùng sản xuất thép ở miền bắc
  thanh thép (để liếc dao)
  (từ cổ) gươm, vũ khí (khác với súng)
  an enemy worthy of one's steel
  một kẻ thù xứng với thanh gươm của mình
  of steel
  [như] thép, sắt thép
  nerves of steel
  thần kinh thép
  a man of steel
  con người sắt thép
  Động từ
  (+ for, against)
  làm cho cứng rắn lại như sắt thép, trở nên sắt đá; đanh lại
  she had to steel her heart against pity
  cô ta phải làm cho trái tim mình đanh lại mà không động lòng thương

  * Các từ tương tự:
  steel band, steel wool, steel worker, steel-blue, steel-clad, steel-engraving, steel-faced, steel-gray, steel-guitar