Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (nhạc) đàn ghi ta Ha-oai