Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

steel-blue /'sti:l'blu:/  

  • Danh từ
    màu xanh thép
    Tính từ
    màu xanh thép