Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

steel-engraving /'sti:lin'greiviɳ/  

  • Danh từ
    sự khắc trên thép