Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

steel-clad /'sti:lklæd/  

  • Tính từ
    mặc áo giáp