Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

changelessness /'tʃeindʤlisnis/  

  • Danh từ
    tính không thay đổi, tính bất di bất dịch