Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

irrefutable /,iri'fjutəbl/ /i'refjʊtəbl/  

 • Tính từ
  không thể bác dược (lý lẽ…)
  irrefutable evidence
  chứng cứ không thể bác được

  * Các từ tương tự:
  irrefutableness