Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

punch-line /'pʌnt∫lain/  

  • Danh từ
    lời đùa tột đỉnh (của một câu chuyện đùa)