Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Viết tắt của Geogre trên đồng tiền, tiếng La-tinh là Georgius Rex
  (viết tắt)
  như GM
  xem gm
  (gross) gộp cả, tổng cộng
  gr income £15.000
  tổng cộng thu nhập 15.000 bảng

  * Các từ tương tự:
  grab, grab-all, grabber, grabble, grabbly, graben, grace, grace-cup, grace-note