Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    ham vơ vét; tham lam