Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

grabber /'græbə[r]/  

  • Danh từ
    người quơ vào cho mình