Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    đảm bảo
    xác nhận; khẳng định, quả quyết, nói chắc

    * Các từ tương tự:
    avouchment