Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

avouchment /ə'vautʃmənt/  

  • Danh từ
    sự đảm bảo
    sự xác nhận; sự khẳng định, sự quả quyết, sự nói chắc
    sự nhận, sự thú nhận