Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tự nhận, tự cho là
  I don't profess expert knowledge of (to be an expert inthis subject
  tôi không tự nhận là có kiến thức thành thạo (là một chuyên gia) về vấn đề ấy
  biểu lộ; bày tỏ công khai, tuyên bố
  anh ta tỏ ra hài lòng với tiến bộ đã đạt được
  công khai tuyên bố lòng tin đối với (một đạo); theo (một đạo)
  profess Buddhism
  theo đạo Phật

  * Các từ tương tự:
  professed, professedly, profession, professional, professional foul, professionalism, professionalization, professionalize, professionally