Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

professionalism /prə'fe∫ənəlizəm/  

 • Danh từ
  tài nhà nghề (của một nghề, của những người trong nghề)
  tài ba
  they were impressed by the sheer professionalism of the performance
  họ có ấn tượng sâu sắc về tinh chuyên nghiệp trong việc biểu diễn
  thói quen dùng vận động viên chuyên nghiệp trong thi đấu