Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

professionally /professionally/  

  • phó từ
    thành thạo, như nhà nghề, như chuyên nghiệp