Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

professionalize /professionalize/  

  • Ngoại động từ
    làm trở thành nhà nghề
    biến thành một nghề