Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    phát biểu, nói lên; đề ra (ý kiến...)
    đọc, phát âm (từ)

    * Các từ tương tự:
    enouncement