Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

professedly /professedly/  

  • phó từ
    công khai, không che dấu