Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    xếp thành bảng, trình bày dưới dạng biểu