Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  lặn; nhận mình
  the submarine submerge to avoid enemy ships
  tàu ngầm lặn xuống để tránh tàu địch
  em bé nhận chìm hết đồ chơi của nó vào trong bồn tắm
  (thường ở dạng bị động) (nghĩa bóng) làm chìm ngập
  tôi hoàn toàn bị chìm ngập trong công việc

  * Các từ tương tự:
  submerged, submergence