Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (thường dùng ở dạng bị động)
  vùi lấp, bao trùm
  con thuyền bị sóng biển vùi lấp
  chìm trong im lặng

  * Các từ tương tự:
  engulfment