Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

engulfment /in'gʌlfmənt/  

  • Danh từ
    sự nhận chìm, sự nhận sâu (xuống vực thẳm...)