Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rat-catcher /'ræt,kætʃə/  

  • Danh từ
    người bắt chuột