Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rat-race /'ræ'treis/  

  • Danh từ
    cuộc ganh đua quyết liệt
    công việc đầu tắt mặt tối mà không đi đến đâu