Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rat-poison /'ræt,pɔizn/  

  • Danh từ
    bả chuột, thuốc diệt chuột