Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rather /ˈræðɚ/  /Brit ˈrɑːðə/