Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

would /ˈwʊd/  /wədəd/