Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rather than /'rɑ:ðə ðən/  

  • Giới từ
    hơn là; thay vì
    tôi nghĩ là ta uống một thứ gì đó lạnh hơn là dùng cà phê