Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

rat-trap /'rættræp/  

  • Danh từ
    cái bẫy chuột
    bàn đạp (xe đạp) có răng
    (từ lóng) cái mồm, cái mõm