Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (rat-a-tat /rætə'tæt/, rat-a-tat-tat /rætətæt'tæt/) (số ít)
    tiếng cọc cọc (gõ cửa)