Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (Anh, tiếng lóng)
  chớp, thó
  ai đã chớp mất cái bút của tớ rồi?
  snitch on somebody
  mách (hành động xấu của ai với người có trách nhiệm…)
  promise you won't snitch [on me]
  hãy hứa là không đi mách về tôi