Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (từ Mỹ, tiếng lóng, nghĩa xấu)
    kẻ tố giác, chỉ điểm
    kẻ phá hoại đình công
    kẻ đáng khinh