Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (unwound)
  tháo ra, trải ra (cái gì đã cuộn, đã quấn)
  unwind a ball of string
  tháo một cuộn dây
  anh ta tháo khăn quàng ở cổ ra
  (khẩu ngữ) thư giãn (sau một thời gian căng thẳng)
  reading is a good way to unwind
  đọc sách là cách thư giãn tốt
  after a few drinkshe began to unwind
  sau vài chén rượu, hắn bắt đầu nói năng thoải mái hơn