Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  giương, mở
  unfurl a flag
  giương cờ
  unfurl a banner
  giương biểu ngữ