Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Development planning   

  • (kinh tế)
    Hoạch định phát triển; Lập kế hoạch phát triển
    Một kế hoạch với một loạt các mục tiêu nhằm phát triển tiềm năng kinh tế và xã hội của toàn bộ nền kinh tế hay một vùng nhất định