Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

juvenescence /dʤu:vi'nesns/  

  • Danh từ
    thời kỳ thanh thiếu niên