Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

nubility /nju:'biliti/  

  • Danh từ
    tuổi kết hôn, tuổi lấy chồng, tuần cập kê