Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (khẩu ngữ)
    cuộc nhậu vòng qua nhiều quán rượu
    đi nhậu một vòng