Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có lông măng, phủ lông măng