Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

peculiarly /pi'kju:liəli/  

 • Phó từ
  [một cách] kỳ cục
  behave peculiarly
  xử sự một cách kỳ cục
  [một cách] khác thường, [một cách] đặc biệt
  a peculiarly annoying noise
  tiếng ồn khó chịu một cách khác thường