Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

regularly /'regjʊləli/  

 • Phó từ
  [một cách] đều, [một cách] đều đặn
  the post arrives regularly at eight every morning
  chuyến thư mỗi buổi sáng cứ tám giờ là đến đều đặn
  [một cách] có quy củ
  a garden laid out regularly
  mảnh vườn bố trí có quy củ