Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  bánh mì
  a loaf of bread
  một ổ bánh mì
  miếng ăn
  earn one's [daily] bread as a labourer
  làm lao động chân tay kiếm miếng ăn [hằng ngày]
  (tiếng lóng) tiền bạc
  bread and water
  thức ăn đạm bạc
  I had to live on bread and water when I was a student
  khi còn là sinh viên, tôi đã sống rất đạm bạc
  cast one's bread upon the water[s]
  xem cast
  one's daily bread
  xem daily
  haft a loaf is better than none (than no bread)
  xem haft
  know which side one's bread is buttered
  xem know
  take the bread out of somebody's mouth
  cướp cơm chim

  * Các từ tương tự:
  bread and butter, bread bin, bread board, bread-and-butter, bread-basket, bread-crumb, bread-fruit, bread-line, bread-winer