Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (từ Mỹ bread box)
    thùng cất bánh mì