Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bread-line /'bredlain/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hàng người thất nghiệp, chờ lĩnh chẩn