Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bread-crumb /'bredkrʌm/  

  • Danh từ
    ruột bánh mì
    mẩu bánh mì, bánh mì vụn