Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bread-winer /'bred,winə/  

  • Danh từ
    người trụ cột (kiếm ăn nuôi cả) gia đình; lao động chính
    cần câu cơm