Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cán (dao, rìu…)

    * Các từ tương tự:
    haftarah