Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bread-and-butter /,bredn'bʌtə[r]/  

 • Tính từ
  thiết yếu cho đời sống
  bread-and-butter political issues such as jobs and housing
  những vấn đề chính trị thiết yếu như việc làm và nhà ở
  gửi để cảm tạ lòng hiếu khách của chủ nhà
  a bread-and-butter letter
  thư cảm tạ lòng hiếu khách của chủ nhà

  * Các từ tương tự:
  bread and butter