Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

bread-basket /'bred,bɑ:skit/  

  • Danh từ
    vựa lúa (của một nước…)
    (cũ) dạ dày, bao tử